Algemene voorwaarden

Erkenning van onze voorwaarden
De volgende voorwaarden beheersen iedere offerte, verkoop, (onder)aanneming, levering van koopwaar of van werk door Dboxx BV. De koper/besteller wordt geacht de algemene voorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur, ongeacht eventuele voorwaarden die de klant op eigen documenten zou vermelden, ongeacht de klant/handelaar/consument is.

Offertes
Onze prijzen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege. De prijsoffertes zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgesteld. Alle wettelijke lasten en taksen vallen ten laste van de klant. Onze plannen, tekeningen, schetsen, opgaven en berekeningen blijven onze eigendom en kunnen zonder onze voorafgaandelijke instemming onder geen beding aan derden worden meegedeeld.
Onze offertes zijn slechts geldig voor een maximum termijn van 1 maand na datum van de offerte. Zo de bestelling later geplaatst wordt, dient er expliciet aanvaarding te zijn door ons en kan dit tot prijsherziening aanleiding geven en of wijziging van de modaliteiten in welk geval de koper kan afzien van de bestelling.

De overeenkomst/bestelling
De overeenkomst wordt slechts als definitief en geldig aanzien na ons schriftelijk akkoord van de bestelling.
Wanneer een overeenkomst door de kandidaat is getekend, is hij onherroepelijk verbonden. Ingeval van contractbreuk is volgende schadevergoeding verschuldigd: Wanneer nog geen materialen werden aangekocht: 30% van de prijsopgave. Wanneer de materialen werden aangekocht door de aannemer: 60% van de prijsopgave.
Alle wijzigingen die aan de bestelling aangebracht worden, of meerwerken die gevraagd worden, zullen door ons na uitvoering in regie verrekend worden. In regie uitgevoerd wordt geacht, alle werken en leveringen die niet inbegrepen zijn in een aanvaarde offerte. De gemaakte werkuren of gebruikte materialen zullen duidelijk gemotiveerd worden in de factuur.
De in de overeenkomst vermelde prijzen zijn netto berekend op basis van de tarieven geldend op datum van de overeenkomst, en steeds exclusief taksen, belastingen, transport en aanverwante kosten. Iedere prijsverhoging door derde toeleveranciers voor de leveringsdatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging een herziening teweegbrengen van de prijzen vermeld in de overeenkomst.

Betaalschema
Eenmaal de bestelling is geplaatst, dient onmiddellijk een voorschot betaald te worden van 30% op de waarde van het contract.
De aannemer heeft steeds het recht om het volgende betalingsschema te eisen: 30% bij ondertekening van overeenkomst, 30% bij het leveren van de materialen, voorschotten volgens werken en het saldo van de beëindiging van de werken.
Pas vanaf ontvangst van dit voorschot ontstaan enige rechten van de koper.

Waarborg
De waarborg op onze goederen beperkt zich tot de vervanging en dit gratis van alle door ons gebrekkig bevonden stukken, met uitsluiting van eender welke vergoeding.
Het gebrek van de zaak mag niet te wijten zijn aan een handeling of nalaten door de koper. Goederen welke niet tot onze eigen fabricatie behoren, vallen buiten onze verantwoordelijkheid voor wat de waarborg betreft. Voor deze gelden enkel de waarborgen van de respectievelijke fabrikanten. Goederen geplaatst door ons die aangeleverd werden door de klant genieten geen enkele garantie van ons, ook niet qua werkuren indien er zich een probleem mee voordoet.
Alle goederen, materialen en werkgerief dat op de werf is, valt onder de bewakingsplicht van de bouwheer.

Uitvoeringstermijn
Geen enkele getekende offerte kan wegens het verstrijken van de uitvoeringstermijn eenzijdig door de besteller worden ontbonden of verbroken.
Vertraging in uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding.

Klachten
Er zal geen enkele klacht op onze geleverde goederen of werken meer ontvankelijk zijn, behoudens wanneer die ons, uiterlijk 8 dagen na ontvangst van het factuur of ondertekening van het einde van de werken (oplevering), per aangetekend schrijven toekomt. Een klacht betreffende in rekening gebrachte bedragen moet ons binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven toekomen om ontvankelijk te zijn. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan hetgeen voorafgaat en is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. Wanneer een klacht omtrent geleverde goederen en/of werken erkend wordt, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid nooit verder dan herstel of vervanging met uitsluiting van elke vergoeding voor om het even welke directe of indirecte schade.
In geen geval zullen klachten worden aanvaard alvorens integrale betaling van de factuur, met inbegrip van het gedeelte waarop de klacht betrekking heeft. Geen enkele reden kan de datum van betaling opschorten.

Betaling
Bij niet-betaling op de vervaldag brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege een intrest op van 2% per maand, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. In geval van algehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, is bijkomend na een vergeefse ingebrekestelling, een schadevergoeding door de koper verschuldigd dewelke forfaitair 15% van de openstaande schuld bedraagt, met een minimum van 250 euro. Bij een gerechtelijke procedure dienen daarenboven alle procedurekosten en uitvoeringskosten door de koper vereffend te worden, samen met de aangerekende prestaties van de aangestelde advocaat.
De koper kan in geen enkel geval enige schuldvergelijking inroepen, behoudens met ons uitdrukkelijk akkoord.

Juridische bevoegdheid
De overeenkomsten zijn onderworpen aan en dienen geïnterpreteerd te worden conform het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken en Hoven voor het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd, behoudens andersluidende keuze van Dboxx BV.

GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation), ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het Europees privacybeleid dat vanaf 25 mei 2018 in werking is gegaan. Het gaat over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’.
De verstrekte persoonsgegevens (Naam, adres, telefoonnummer en email adres) zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Meer informatie hierover kan u terugvinden in de rubriek GDRP op de website.

Gebruik van foto’s op sociale media
De klant geeft toestemming aan Dboxx BV om foto’s en schetsen die voor, tijdens of na de werkzaamheden gemaakt werden te gebruiken voor promotiedoeleinden op internet, zoals social media, blog, portfolio, etc. en in drukwerk, zoals flyers, visitekaartjes of ander promotiemateriaal. De klant ontvangt daar geen vergoeding of korting voor.
De foto’s en schetsen zullen geen enkele vorm van uw persoonlijke gegevens bevatten (zoals adres, naam, contactgegevens).
Indien de klant niet wil dat de gemaakte foto’s worden gebruikt voor bovenstaande doeleinden, kan de klant dit vooraf per email kenbaar maken bij Dboxx BV.

BTW-tarief
Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Deze versie van de algemene voorwaarden zijn actief vanaf mei 2022